Log in

L’Impuls a la joventut  serà un dels valors essencials del projecte de ciutat de Compromís per Mislata

El col·lectiu de Compromís  aposta per impulsar a la joventut del poble amb mides que ajuden a  empoderar-los.

Compromís per Mislata vol empoderar a la joventut de Mislata dins del seu projecte de ciutat de cara al proper diumenge 26 de maig.  Després de 4 anys d’oposició activa i treball dins del consistori municipal, des del Col·lectiu de Compromís Mislata es remarca la necessitat d’empoderar i donar impuls a la joventut de la vila com a clau del futur més immediat.

L’objectiu programàtic de Compromís per Mislata fonamenta el seu projecte en construir una Mislata millor mitjançant les ferramentes que la política municipal pot aportar al seu poble, més enllà de la política de banal i supèrflua  que planteja l’actual equip de govern del PSOE, la preocupació de Compromís per Mislata i els joves es fonamenta en tres àrees essencials per al seu futur: Accés al món laboral, emancipació i oci saludable.

La joventut de Mislata es troba actualment davant una situació de precarietat laboral que no el garanteix poder continuar a un mig termini la seua vida al seu municipi. l’efecte de la gentrificació condemna als joves mislaters a no poder viure a Mislata en el moment de la seua emancipació, ja que les mides socials i polítiques  per gestionar el parc de vivendes del municipi es inexistent i els preus del mercat són desproporcionats. Per això, des de Compromís per Mislata proposem la creació d’una borsa de vivendes de lloguer públiques amb fàcil accés per als joves de Mislata, així com ajudes per tal d’impulsar la seua emancipació de la llar familiar i ajudar que, eixir de casa dels pares no siga un problema que es prolongue anys i anys.

Altra de les preocupacions passa per les vies d’accés al món laboral. Des del estudiants de FP als universitaris d’Erasmus o en l’últim any d’estudis, el jovent es troba amb la dependència essencial de la seua  unitat familiar per garantir-se un pla d’estudis i en el seu defecte, molts es troben obligats a treballar o deixar el seus estudis per falta d’oportunitats per la voracitat i precarietat del món laboral.

Així, des de Compromís, volem fomentar polítiques públiques més enllà de les beques d’estudi, que es plantegen com un complement essencial d’inserció al mercat laboral: treballs formatius però ben remunerats i no precaris. La nostra intenció és acompanyar als joves de Mislata en la seua entrada al món laboral i per tant, fomentar plans d’actuació local per a que la gent jove puga adquirir formació o també, exercir la seua motivació com a emprenedors empresarials. Unes realitats que Mislata a d’atendre i donar resposta.

Per últim i no per això menys important, tenim una ferma aposta respecte a l’oci saludable com a via d’impuls a la joventut. La candidatura de Compromís per Mislata  vol ficar en valor la seua decidida aposta per un sistema esportiu on l’oci saludable siga protagonista per tal d’oferir a la joventut alternatives de relació social a la festa, els excessos i el consum d’alcohol. Així, accions com “ les Nits d’esports als col·legis” , el foment de l’esport de recreació i el federatiu o el impuls a noves propostes d’interrelació social, com són les arts escèniques, d’expressió o els  campionats de E-Sports, seran pilars fonamentals en les accions de govern de Compromís.

Estes propostes han sigut desenvolupades pels components de la llista electoral de Compromís per al pròxim diumenge 26 de maig. Una candidatura, que compta amb persones de tots els àmbits locals: Veus actives del feminisme, activistes de la lluita contra el maltractament animal, llicenciats universitaris de diferents perfils, treballadors autònoms,  representants de l’àmbit sindical i a més, persones independents del municipi vinculats a l’esport i l’associacionisme,que ha decidit apostar per el projecte de Compromís per fer una Mislata millor.

------------------------------------------------------------------------

El colectivo de Compromís  apuesta por impulsar a la juventud del pueblo con medidas que ayuden a  empoderarlos

Compromís per Mislata quiere empoderar a la juventud de Mislata dentro de su proyecto de ciudad de cara al próximo domingo 26 de mayo.  Después de 4 años de oposición activa y trabajo dentro del consistorio municipal, desde el Colectivo de Compromís Mislata se remarca la necesidad de empoderar y dar impulso a la juventud de la villa como clave del futuro más inmediato.

El objetivo programático de Compromís per Mislata fundamenta su proyecto al construir una Mislata mejor mediante los aperos que la política municipal puede aportar en su pueblo, más allá de la política de banal y superflua  que plantea el actual equipo de gobierno del PSOE, la preocupación de Compromís por Mislata y los jóvenes se fundamenta en tres áreas esenciales para su futuro: Acceso en el mundo laboral, emancipación y ocio saludable.

La juventud de Mislata se encuentra actualmente ante una situación de precariedad laboral que no lo garantiza poder continuar a un medio plazo su vida a su municipio. el efecto de la gentrificación condena a los jóvenes mislateros a no poder vivir en Mislata en el momento de su emancipación, puesto que las medidas sociales y políticas  para gestionar el parque de viviendas del municipio se inexistente y los precios del mercado son desproporcionados. Por eso, desde Compromís per Mislata proponemos la creación de una bolsa de viviendas de alquiler públicas con fácil acceso para los jóvenes de Mislata, así como ayudas para impulsar su emancipación del hogar familiar y ayudar que, salir de casa de los padres no sea un problema que se prolongue años y años.

Otra de las preocupaciones pasa por las vías de acceso al mundo laboral. Desde el estudiantes de FP a los universitarios de Erasmus o en el último año de estudios, la juventud se encuentra con la dependencia esencial de su  unidad familiar para garantizarse un plan de estudios y en su defecto, muchos se encuentran obligados a trabajar o dejar el suyos estudios por falta de oportunidades por la voracidad y precariedad del mundo laboral.

Así, desde Compromís, queremos fomentar políticas públicas más allá de las becas de estudio, que se plantean como un complemento esencial de inserción al mercado laboral: trabajos formativos pero muy remunerados y no precarios. Nuestra intención es acompañar a los jóvenes de Mislata en su entrada en el mundo laboral y por tanto, fomentar planes de actuación local para que la gente joven pueda adquirir formación o también, ejercer su motivación como emprendedores empresariales. Unas realidades que Mislata a de atender y dar respuesta.

Por último y no por eso menos importante, tenemos una firme apuesta respecto al ocio saludable como vía de impulso a la juventud. La candidatura de Compromís per Mislata  quiere meter en valor su decidida apuesta por un sistema deportivo donde el ocio saludable sea protagonista para ofrecer a la juventud alternativas de relación social a la fiesta, los excesos y el consumo de alcohol. Así, acciones como “ las Noches de deportes a los colegios” , el fomento del deporte de recreación y el federativo o el impulso a nuevas propuestas de interrelación social, como son las artes escénicas, de expresión o los  campeonatos de E-Sports, serán pilares fundamentales en las acciones de gobierno de Compromís.

Estas propuestas han sido desarrolladas por los componentes de la lista electoral de Compromís para el próximo domingo 26 de mayo. Una candidatura, que cuenta con personas de todos los ámbitos locales: Voces activas del feminismo, activistas de la lucha contra el maltrato animal, licenciados universitarios de diferentes perfiles, trabajadores autónomos,  representantes del ámbito sindical y además, personas independientes del municipio vinculados al deporte y el asociacionismo,que ha decidido apostar por el proyecto de Compromís para hacer una Mislata mejor.

Modificado por última vez enJueves, 23 Mayo 2019 21:07

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies usadas para la operación esencial de este sitio ya han sido establecidas. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information